اطلاعیه شماره 2

بسمه تعالی

باتوجه به مهلت یکماهه ای که از هنگام برگزاری مجمع عمومی به اعضای محترم تعاونی جهت تکمیل وتحویل فرمهای مربوطه داده شده بود و برخی از اعضای محترم بدلیل فراهم نشدن یک میلیون تومان نتوانسته اند تاکنون مدارک خودرا تحویل دهند :

اولا تا 17مردادماه 87این مهلت تمدید میگردد

ثانیا کسانیکه طی این مدت ثبت نام اولیه وواریزی مبلغ 50هزار تومان وتکمیل مدارک را انجام دهند وبه رابطین خویش تحویل دهند در صورت مشکل واریزی مبلغ یک میلیون تومان را میتوانند حداکثر تا 15مرداد ماه واریز نمایند.بدیهی است پرونده این اعضا بعنوان فاز دوم به مسکن وشهرسازی ارسال خواهد شد.

کسانیکه طی این مدت ثبت نام اولیه را انجام ندهند بعنوان انصرافی تلقی شده واز متقاضیان جدید جایگزین ایشان خواهد شد.

                                                                                               مدیرعامل

/ 0 نظر / 15 بازدید